Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że w związku z działalnością Samodzielnego Koła Terenowego nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego przetwarzamy Państwa dane osobowe.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH, KTÓRE OD PAŃSTWA ZBIERAMY?

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Samodzielne Koło Terenowe nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego z siedzibą w Krakowie, ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków, posiadające osobowość prawną, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XXI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000093789.

NA JAKIEJ PODSTAWIE I DLACZEGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działalności edukacyjnej. Podstawę prawną do zbierania i przetwarzania danych stanowi obowiązek prowadzenia dokumentacji szkolnej wynikający z Rozporządzenia MEN w sprawie prowadzenia dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 1170, Dz.U. 2017 poz. 1646) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000). W tym samym celu przetwarzamy dane osobowe opiekunów prawnych oraz osób upoważnionych przez rodziców, przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. d. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Przetwarzamy również szczególne kategorie danych, jak dane dotyczące zdrowia, a przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt. b. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zbieramy także i przetwarzamy dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody osób których te dane dotyczą, w celu prowadzenia działalności statutowej, w tym publikowania wizerunków uczniów i nauczycieli.

CZY ZOSTAŁ WYZNACZONY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Samodzielne Koło Terenowe nr 64  wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, jest nim Jacek Dziedzic, można się z nim skontaktować pod numerem 606 928 600.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE PAŃSTWA DANE?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie Prawo oświatowe. Dane osobowe pozyskane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą, będą przechowywane przez lat 10.

CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE INNYM PODMIOTOM, NP. FIRMOM?

Państwa dane zostaną ujawnione podmiotom przetwarzającym:

  • Zespołowi Szkół Ogólnokształcących STO, im Juliusza Słowackiego, Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
  • Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 STO im Juliusza Słowackiego,
  • Społecznemu Gimnazjum nr 7 STO im. Juliusza Słowackiego,
  • III Społecznemu Liceum Ogólnokształcącemu STO im Juliusza Słowackiego,
  • Społecznemu przedszkolu „Julek” STO im Juliusza Słowackiego,
  • Niepublicznemu Młodzieżowemu Domu Kultury „Juliusz” STO SKT 64,

a także kancelariom prawnym i firmom prowadzącym działalność usługową na rzecz Stowarzyszenia i jednostek wchodzących w jego skład, pielęgniarce szkolnej, ubezpieczycielom oraz firmom organizującym wyjazdy zbiorowe, w każdym przypadku na podstawie odrębnej umowy.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów i inne organy publiczne uprawnione do informacji, jeżeli tego zażądają.

CZY MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, OTRZYMANIA KOPII DANYCH I DO INFORMACJI?

Przysługuje Państwu prawo do informacji i prawo dostępu do danych osobowych, na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000), a także do poprawiania i uzupełniania danych osobowych.

CZY MOGĄ PAŃSTWO ZAŻĄDAĆ USUNIĘCIA DANYCH LUB ZABRONIĆ ICH PRZETWARZANIA?

Przysługuje Państwu prawo złożenia wniosku o usunięcie danych, wstrzymania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także przeniesienie ich do innego podmiotu. Niemniej, Stowarzyszenie jest zobowiązana do przestrzegania prawa, które reguluje zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej. Ze względu na obowiązujące prawo, Państwa żądania mogą nie zostać zrealizowane, biorąc pod uwagę nadrzędny obowiązek prawny, ciążący na administratorze danych w podmiotach podlegających Prawu oświatowemu.

Ograniczenia tych praw nie dotyczą danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody.

CZY MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

CZY PODAWANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST KONIECZNE PRZY PROWADZENIU PROCESU KSZTAŁCENIA?

Informujemy, że zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, dlatego podanie danych osobowych uczniów, rodziców, opiekunów prawnych i osób upoważnionych, nauczycieli, pracowników, w związku z prowadzeniem edukacji jest obowiązkowe. Mogą Państwo natomiast nie wyrazić zgody na przetwarzanie tych kategorii danych, na które Stowarzyszenie zwraca się o wyrażenie odrębnej zgody na ich przetwarzanie.

CZY PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ UŻYWANE W CELACH MARKETINGOWYCH?

Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach marketingowych. Wszelkie wykorzystanie przetwarzanych danych osobowych niezależnie czy są one przetwarzane na podstawie zgody, czy innych przesłanek, służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZESYŁANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, za wyjątkiem danych przetwarzanych na podstawie odrębnej zgody, które mogą być przekazane ogólnodostępnym portalom społecznościowym lub innym kanałom komunikacji internetowej, także działających poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ SŁUŻYŁY DO PROFILOWANIA LUB AUTOMATYCZNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI?

Państwa dane osobowe nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, za wyjątkiem danych przetwarzanych na podstawie odrębnej zgody, które to dane mogą być profilowane i automatycznie przetwarzane przez portale internetowe, na których były zamieszczone.