Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Oferta edukacyjna

Rola nauczyciela w procesie edukacyjnym

Nauczyciel inspiruje uczennice i uczniów do zdobywania wiedzy i poszerzania własnych zainteresowań. Stwarza też każdemu dziecku warunki do rozwoju na miarę możliwości. Ważnym elementem jest zachęcanie do dokonywania samooceny własnych osiągnięć. Każdy nauczyciel jest doradcą i, w razie potrzeby, udziela uczennicy lub uczniowi konsultacji indywidualnych. Narzędziem wspierającym planowanie nauki są karty informacyjne, w których określono oczekiwania edukacyjne. Mają one ułatwić dzieciom planowanie pracy.

Nauczanie przedmiotowe

Nauczyciel danego przedmiotu realizuje postawione na dany rok cele oraz Podstawę Programową MEN. Każdy przedmiot ma swoją specyfikę, stąd różnorodna metodologia pracy na poszczególnych przedmiotach. Szczegółowy zakres wymagań edukacyjnych określa karta informacyjna, przygotowana przez nauczyciela na dany rok. Na początku roku szkolnego każdy uczący określa szczegółowe zasady oceniania przedmiotowego.

KLASY 1-3

Cele i metodologia edukacji wczesnoszkolnej

Edukacja wczesnoszkolna stanowi łagodne przejście od wychowania rodzinnego i przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Jest fundamentem dla dalszego kształcenia. Nauczyciel pełni rolę przewodnika wspierającego dziecko w poznawaniu i zainteresowaniu otaczającą rzeczywistością. Jest organizatorem działań sprzyjających kształtowaniu właściwych nawyków i postaw koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym. Na tym etapie nauczania nie ma podziału na przedmioty humanistyczne, a ocenianie zachowania i umiejętności dzieci prowadzone jest w formie opisowej. Do monitorowania i analizy zachowania i postaw uczennic i uczniów służy stworzona karta zachowania „Praca nad sobą”.

Muzyka

Głównym celem nauczania muzyki w klasach 1-3 jest rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata, muzykalności i wrażliwości muzycznej. Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych, połączone z wyposażeniem dziecka w podstawowe umiejętności muzyczne, jest możliwe dzięki takim formom pracy jak: muzykowanie na instrumentach, nauka śpiewania indywidualnego i zbiorowego, aktywne słuchanie muzyki, poznawanie podstawowych pojęć muzycznych oraz zapoznanie się z muzyką ojczystą, międzynarodową, klasyczną, a także rozrywkową. Ważnym elementem w trakcie nauczania jest indywidualne podejście do każdego ucznia. Dokonując oceny, bierze się pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany w realizację zadań oraz postawę i predyspozycje.Dzieci mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności wokalno-muzycznych na uroczystościach szkolnych, festiwalach i konkursach.

Ponadto w ciągu roku szkolnego uczniowie biorą udział w koncercie w filharmonii, w operze lub w spotkaniach muzycznych.

Religia

Religia w szkole, z racji specyfiki przedmiotu, ma podwójny charakter: zapoznaje uczennice i uczniów z konkretnym materiałem obowiązującymi na danym poziomie (cel kształcący) oraz wychowuje do wcielania tych treści w życie codzienne (cel wychowawczy). Treścią nauczania jest nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego. 

Na poziomie klas I-III założenia nauczania religii zmierzają do inicjowania wychowania religijno-moralnego w duchu sakramentów chrztu, pojednania i Eucharystii. Dzieci poznają więc podstawowe modlitwy, Pismo Święte jako źródło wiary chrześcijańskiej, Dekalog wraz z przykazaniami miłości Boga i bliźniego, wreszcie wprowadzane są w świadome przeżywanie sakramentów. Na tym poziomie program religii realizowany jest w wymiarze dwóch jednostek lekcyjnych w tygodniu. 

Cele wyznaczone przez program nauczania religii realizowane są metodami aktywizującymi uczniów, m.in. poprzez wyjścia do kościołów, spotkania z zaproszonymi gośćmi, tzw. „szkoły liturgii”, referaty. Bardzo ważnym elementem wychowania w wierze, angażującym całą społeczność szkolną, są coroczne wyjazdowe rekolekcje wielkopostne, oraz I Komunia Święta. 

I Komunia Święta, jak i Rocznica Komunii przeżywane są w parafii Wszystkich Świętych (kościół św. Piotra i Pawła na ul. Grodzkiej w Krakowie). Przygotowania do przyjęcia tego sakramentu odbywają się w szkole i w kościele.

 

KLASY 4-8

Język polski

Uczennice i uczniowie SP realizują program języka polskiego w wymiarze sześciu godzin lekcyjnych w kalsach 4-6 oraz pięciu godzin lekcyjnych w klasach 7-8. Mogą rozwijać swoje zainteresowania na dodatkowych zajęciach, często przygotowujących je/ich do konkursów polonistycznych. Głównym celem nauczania języka polskiego w szkole podstawowej jest kształcenie u uczennic i uczniów sprawności pisania tekstów (literackich/twórczych i użytkowych), mówienia, czytania głośnego z modulacją głosu i cichego ze zrozumieniem. Ważnym aspektem jest przygotowanie do sprawdzianu ósmoklasisty.

Kształcimy umiejętność skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach, logicznego argumentowania i pracy zespołowej. Pracujemy metodami aktywnymi, stymulującymi twórczość, samodzielność, a także umiejętność planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się. Indywidualizujemy nauczanie.

Zwracamy uwagę na poprawność językową, stwarzając dzieciom okazję do stosowania w praktyce zasad gramatycznych i ortograficznych. Staramy się rozbudzać w uczennicach i uczniach zainteresowanie literaturą oraz potrzeby czytelnicze. Zachęcamy do uczestniczenia w życiu kulturalnym, organizując wyjścia do kin, teatrów, do opery czy na wystawy.

Matematyka

Podczas lekcji matematyki uczennice i uczniowie rozwijają sprawność rachunkową, kształtują sprawność manualną i wyobraźnię geometryczną, kształtują pojęcia matematyczne i doskonalą umiejętność posługiwania się nimi. Rozwijają także umiejętność posługiwania się symbolami literowymi oraz umiejętność stosowania matematyki w praktyce. Przy realizacji celów nauczyciel stosuje różnorodne metody nauczania. Aktywizuje dzieci, stawiając je przed różnymi problemami matematycznymi i zadaniami. Bardzo często uczennice i uczniowie pracują w grupach, gdzie uczą się współdziałania, dobrej organizacji pracy, kształcą umiejętności komunikowania się i argumentowania. Dzieci mają możliwość korzystania z przyrządów pomiarowych, modeli brył, kalkulatorów, komputerów, tablic multimedialnych. Nauczyciel podaje przykłady z życia codziennego, przez co rozbudza naturalną ciekawość młodych ludzi oraz rozwija ich zainteresowania matematyką. Dodatkowo podczas lekcji uczennice i uczniowie pracują z podręcznikiem, dzięki czemu uczą się czytania tekstu ze zrozumieniem i kształtują umiejętność odróżniania treści ważnych od mniej istotnych.

 

Plastyka, technika

Ogólne cele nauczania plastyki obejmują m. in. przygotowanie dzieci do świadomego i aktywnego udziału w życiu kulturalnym społeczeństwa oraz umożliwienie wszechstronnego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.

Program techniki ukierunkowany jest na dziecko, na jego potrzeby, możliwości i dążenia – na rozbudzanie motywacji ucznia i jego ciekawości intelektualnej, budowie pozytywnego obrazu siebie oraz kształtowanie umiejętności przydatnych w życiu.

Historia, Wiedza o społeczeństwie

Uczennice i uczniowie realizują program przedmiotów Historia oraz Wiedza o Społeczeństwie zasadniczo w wymiarze 2 godzin rocznie – poczynając od klasy IV (przy czym Wiedza o społeczeństwo jest w klasie VIII, w IV klasie Historia jest tylko 1 godzinę tygodniowo.

Cele poznawcze na tym etapie kształcenia to umiejętność rozumienia faktów i pojęć i dostrzeżenia związków między nimi. Celem kształcącym jest budzenie i pogłębianie zainteresowań, skłaniających do poznawania rzeczywistości, a celem wychowawczym – kształtowanie postaw prospołecznych oraz chęci do brania udziału w życiu kulturalnym.

Program realizowany jest zarówno metodami tradycyjnymi, jak i aktywnymi. W każdym roku przeprowadzana jest gra miejska i warsztaty w terenie. Integralną częścią poznawania historii są zajęcia muzealne. Uczennice i uczniowie w czasie wybranych lekcji korzystają z portali edukacyjnych, również anglojęzycznych (np. w klasie 5). W każdej klasie przygotowują jeden projekt, np. o dziejach własnej rodziny (np. w klasie 4). Na lekcjach wprowadzane są również prace manualne. Aby poszerzyć wiedzę, chętne osoby mogą brać udział w konkursach. Zalecane jest czytanie dodatkowych lektur.

Informatyka

Podczas lekcji dzieci poznają świat komputerów i informatyki. Dowiadują się, z jakich elementów zbudowany jest zestaw komputerowy, jak korzystać z systemu operacyjnego i zarządzać jego zasobami, a także do czego wykorzystywane są komputery we współczesnym świecie. Uczennice i uczniowie mają możliwość pracy z programem graficznym, za pomocą którego tworzą proste rysunki. Ponadto dzieci uczą się posługiwania przeglądarką internetową i sposobów wyszukiwania informacji w Internecie oraz poznają elementy strony internetowej i metody jej tworzenia. Rozwijają wreszcie umiejętności korzystania z edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego oraz przygotowywania prezentacji multimedialnych.

Przy realizacji celów nauczyciel stosuje różne metody nauczania. Aktywizuje uczniów stawiając im różnorodne zadania, z którymi mierzą się, pracując przede wszystkim indywidualnie. Uczniowie w swojej pracy mają możliwość korzystania z dostępnych środków dydaktycznych, takich jak komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem i dostępem do Internetu. Podczas lekcji dzieci posługują się materiałami i instrukcjami w formie pisemnej, otrzymanymi od nauczyciela, dzięki czemu uczą się czytania tekstu ze zrozumieniem.

Religia

Religia w szkole, z racji specyfiki przedmiotu, ma podwójny charakter: zapoznaje ucznia z konkretnym materiałem obowiązującymi na danym poziomie (cel kształcący) oraz wychowuje do wcielania tych treści w życie codzienne (cel wychowawczy). Treścią nauczania jest nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego. Na poziomie IV-VIII program nauki religii wprowadza w historię zbawienia i przymierze Boga z ludźmi. Program zakłada nadto ukazanie działania Boga w historii świata i człowieka. Ma charakter egzystencjalny, tzn. stawia sobie za cel ułatwienie dzieciom religijnego wyjaśniania spraw własnego życia. Wychowuje do życia zgodnego z wartościami chrześcijańskimi. Na tym poziomie program religii w naszej szkole realizowany jest w wymiarze jednej jednostki lekcyjnej w tygodniu. Cele wyznaczone przez program nauczania religii realizowane są metodami aktywizującymi, m.in. poprzez wyjścia do kościołów, spotkania z zaproszonymi gośćmi, tzw. „szkoły liturgii”, referaty. Bardzo ważnym elementem wychowania w wierze, angażującym całą społeczność szkolną, są coroczne wyjazdowe rekolekcje wielkopostne.

Muzyka

Uczennice i uczniowie w klasach 4-8 realizują program muzyki w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Dodatkowo przynajmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego biorą udział w koncercie w filharmonii lub operze oraz mniejszych „spotkaniach muzycznych”. Priorytetem w nauczaniu tego przedmiotu jest pobudzanie wszechstronnego rozwoju dzieci, czyli rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata, muzykalności i wrażliwości muzycznej. Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych, połączone z wyposażeniem dziecka w podstawowe umiejętności muzyczne, jest możliwe dzięki takim formom pracy jak: muzykowanie na instrumentach, nauka śpiewania indywidualnego i zbiorowego, aktywne słuchanie muzyki, poznawanie podstawowych pojęć muzycznych oraz zapoznanie się z muzyką ojczystą, międzynarodową, klasyczna, a także rozrywkową. Ważnym elementem w trakcie nauczania jest indywidualne podejście do każdego ucznia. Dokonując oceny, bierze się pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany w realizację zadań oraz postawę i predyspozycje. Dzieci mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na uroczystościach szkolnych, festiwalach i konkursach muzycznych.

Zadania domowe i prace samodzielne ucznia

Prace domowe zadawane są z dnia na dzień, często jednak, w wypadku zadań wymagających większego nakładu pracy i wysiłku, uczennice i uczniowie mają więcej czasu na ich przygotowanie. Rolą zadań jest utrwalenie materiału omówionego w czasie lekcji -ich odrabianie pozwala sprawdzić, czy zagadnienia zostały zrozumiane i zapamiętane. Wiele zadań domowych ma także na celu rozbudzenie zainteresowania przedmiotem, zachęcenie do samodzielnych poszukiwań czy twórczości. Nauczyciele przygotowują również zadania dodatkowe dla tych uczennic i uczniów, których szczególnie pasjonuje omawiane zagadnienie i chcą samodzielnie pogłębić znajomość danego tematu. Zadania takie, wymagające dużego zaangażowania i umiejętności wykraczających poza te zdobyte w czasie lekcji, nie są obowiązkowe dla wszystkich. Ci jednak, którzy je przygotują, mogą liczyć na wyróżnienie w postaci najwyższych ocen czy pochwał.

Metodyka pracy umysłowej

Ważnym elementem, niezbędnym w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności, jest stosowanie efektywnych strategii uczenia się. Głównymi doradcami w zakresie ich doboru są nauczyciele, biorący pod uwagę indywidualne predyspozycje ucznia. Udzielają oni również wskazówek rodzicom na dniach otwartych i spotkaniach indywidualnych. Ponadto uczennice i uczniowie wspierani są w metodologii uczenia się przez wychowawczynie i wychowawców, psychologa szkolnego i reedukatora. Organizowane są w tym zakresie warsztaty i szkolenia.