Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Oferta edukacyjna

KLASY 1-3

Cele i metodologia edukacji wczesnoszkolnej

Edukacja wczesnoszkolna stanowi łagodne przejście od wychowania rodzinnego i przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Jest fundamentem dla dalszego kształcenia. Nauczyciel pełni rolę przewodnika wspierającego dziecko w poznawaniu i zainteresowaniu otaczającą rzeczywistością. Jest organizatorem działań sprzyjających kształtowaniu właściwych nawyków i postaw koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym. Na tym etapie nauczania nie ma podziału na przedmioty humanistyczne, a ocenianie zachowania i umiejętności dzieci prowadzone jest w formie opisowej. Do monitorowania i analizy zachowania i postaw uczennic i uczniów służy stworzona karta zachowania „Praca nad sobą”.

Muzyka

Głównym celem nauczania muzyki w klasach 1-3 jest rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata, muzykalności i wrażliwości muzycznej. Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych, połączone z wyposażeniem dziecka w podstawowe umiejętności muzyczne, jest możliwe dzięki takim formom pracy jak: muzykowanie na instrumentach, nauka śpiewania indywidualnego i zbiorowego, aktywne słuchanie muzyki, poznawanie podstawowych pojęć muzycznych oraz zapoznanie się z muzyką ojczystą, międzynarodową, klasyczną, a także rozrywkową. Ważnym elementem w trakcie nauczania jest indywidualne podejście do każdego ucznia. Dokonując oceny, bierze się pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany w realizację zadań oraz postawę i predyspozycje.Dzieci mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności wokalno-muzycznych na uroczystościach szkolnych, festiwalach i konkursach.

Ponadto w ciągu roku szkolnego uczniowie biorą udział w koncercie w filharmonii, w operze lub w spotkaniach muzycznych.

Religia

Religia w szkole, z racji specyfiki przedmiotu, ma podwójny charakter: zapoznaje uczennice i uczniów z konkretnym materiałem obowiązującymi na danym poziomie (cel kształcący) oraz wychowuje do wcielania tych treści w życie codzienne (cel wychowawczy). Treścią nauczania jest nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego. 

Na poziomie klas I-III założenia nauczania religii zmierzają do inicjowania wychowania religijno-moralnego w duchu sakramentów chrztu, pojednania i Eucharystii. Dzieci poznają więc podstawowe modlitwy, Pismo Święte jako źródło wiary chrześcijańskiej, Dekalog wraz z przykazaniami miłości Boga i bliźniego, wreszcie wprowadzane są w świadome przeżywanie sakramentów. Na tym poziomie program religii realizowany jest w wymiarze dwóch jednostek lekcyjnych w tygodniu. 

Cele wyznaczone przez program nauczania religii realizowane są metodami aktywizującymi uczniów, m.in. poprzez wyjścia do kościołów, spotkania z zaproszonymi gośćmi, tzw. „szkoły liturgii”, referaty. Bardzo ważnym elementem wychowania w wierze, angażującym całą społeczność szkolną, są coroczne wyjazdowe rekolekcje wielkopostne, oraz I Komunia Święta. 

I Komunia Święta, jak i Rocznica Komunii przeżywane są w parafii Wszystkich Świętych (kościół św. Piotra i Pawła na ul. Grodzkiej w Krakowie). Przygotowania do przyjęcia tego sakramentu odbywają się w szkole i w kościele.

Etyka

 

Lekcje etyki to zajęcia, podczas których w sprzyjającej atmosferze uczniowie nabierają odwagi i pewności, że mogą swobodnie się wypowiedzieć, mając możliwość posłuchania i skonfrontowania swoich wypowiedzi ze zdaniem koleżanek i kolegów. Podczas paneli dyskusyjnych w atmosferze wzajemnego szacunku i otwartość wobec każdego człowieka uczniowie uczą się wyrażania własnych racji na dany temat, obrony swojego stanowiska, samodzielnego, krytycznego myślenia i uzasadniania swoich sądów. Podstawowym zadaniem etyki w szkole jest wprowadzenie uczniów w świat wartości i zachęcenie do pielęgnowania ich w sobie i w świecie. Nauczanie etyki w naszej szkole odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych metod zgodnie z programami nauczania i treściami kształcenia dostosowanymi do wieku uczniów. 

 

KLASY 4-8

Język polski

Uczennice i uczniowie SP realizują program języka polskiego w wymiarze sześciu godzin lekcyjnych w kalsach 4-6 oraz pięciu godzin lekcyjnych w klasach 7-8. Mogą rozwijać swoje zainteresowania na dodatkowych zajęciach, często przygotowujących je/ich do konkursów polonistycznych. Głównym celem nauczania języka polskiego w szkole podstawowej jest kształcenie u uczennic i uczniów sprawności pisania tekstów (literackich/twórczych i użytkowych), mówienia, czytania głośnego z modulacją głosu i cichego ze zrozumieniem. Ważnym aspektem jest przygotowanie do sprawdzianu ósmoklasisty.

Kształcimy umiejętność skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach, logicznego argumentowania i pracy zespołowej. Pracujemy metodami aktywnymi, stymulującymi twórczość, samodzielność, a także umiejętność planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się. Indywidualizujemy nauczanie.

Zwracamy uwagę na poprawność językową, stwarzając dzieciom okazję do stosowania w praktyce zasad gramatycznych i ortograficznych. Staramy się rozbudzać w uczennicach i uczniach zainteresowanie literaturą oraz potrzeby czytelnicze. Zachęcamy do uczestniczenia w życiu kulturalnym, organizując wyjścia do kin, teatrów, do opery czy na wystawy.

Matematyka

Matematyka w klasach 4-8 jest realizowana w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Podczas lekcji matematyki uczennice i uczniowie rozwijają sprawność rachunkową, kształtują sprawność manualną i wyobraźnię geometryczną, kształtują pojęcia matematyczne i doskonalą umiejętność posługiwania się nimi. Rozwijają także umiejętność posługiwania się symbolami literowymi oraz umiejętność stosowania matematyki w praktyce. Przy realizacji celów nauczyciel stosuje różnorodne metody nauczania. Aktywizuje dzieci, stawiając je przed różnymi problemami matematycznymi i zadaniami. Bardzo często uczennice i uczniowie pracują w grupach, gdzie uczą się współdziałania, dobrej organizacji pracy, kształcą umiejętności komunikowania się i argumentowania. Dzieci mają możliwość korzystania z przyrządów pomiarowych, modeli brył, kalkulatorów, komputerów, tablic multimedialnych. Nauczyciel podaje przykłady z życia codziennego, przez co rozbudza naturalną ciekawość młodych ludzi oraz rozwija ich zainteresowania matematyką. Dodatkowo podczas lekcji uczennice i uczniowie pracują z podręcznikiem, dzięki czemu uczą się czytania tekstu ze zrozumieniem i kształtują umiejętność odróżniania treści ważnych od mniej istotnych.

Przyroda

 

Lekcje przyrody odbywają się w szkole podstawowej, tylko w klasie 4, w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Realizowanie treści ma miejsce nie tylko w klasie, ale również podczas zajęć terenowych poza miastem, szkolnych obozów naukowych, wyjść edukacyjnych na terenie Krakowa oraz w trakcie wizyt w instytucjach naukowych.

 Geografia

 

Geografia zaczyna się w klasie 5. Mimo niewielkiego wymiaru godzin lekcji tego przedmiotu (1 h w klasie 5; 1h w klasie 6, 2h w klasie 7; 1h w klasie 8), jej treści realizujemy w ciekawy i atrakcyjny sposób. Zajęcia prowadzimy w szkole i poza nią, m.in. podczas zajęć terenowych, wizyt w muzeach, szkolnych obozów naukowych. Uczennice i uczniowie wykonują również samodzielnie projekty o tematyce geograficznej.

Biologia

 

Biologię realizujemy w naszej szkole od klasy 5 do 8 w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Realizacja obejmuje całość podstawy programowej. Jest to jeden z przedmiotów cieszących się w naszej szkole bardzo dużym zainteresowaniem. Dodatkowa oferta edukacyjna przedmiotu jest bardzo bogata, są to przede wszystkim koła zainteresowań przygotowujące do konkursów i olimpiad branych pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, dające uprawnienia finalistom i laureatom. Organizujemy spotkania z naukowcami i wykłady eksperckie, uczymy się metody eksperymentu naukowego. Organizujemy akcje charytatywne dla zwierząt. Uczymy wrażliwości i szacunku do otaczającego nas świata.

Fizyka

 

Z elementami fizyki uczniowie zapoznali się na lekcjach przyrody i podczas eksperymentów. Uczniowie rozpoczynają naukę fizyki jako odrębnego przedmiotu szkolnego w klasie 7. Fizyka jest nauką przyrodniczą. Podczas nauki fizyki uczniowie zapoznają się z prawami i teoriami fizycznymi. Zgłębiają metodę naukową opisu przyrody. Celem nauki fizyki jest zrozumienie podstawowych prawidłowości występujących w przyrodzie oraz nabycie umiejętności posługiwania się językiem naukowym do opisu zjawisk fizycznych. Uczniowie uczą się planowania i przeprowadzania obserwacji lub doświadczeń oraz wyciągania z nich wniosków. Posługują się informacjami z materiałów źródłowych w tym tekstów popularnonaukowych. Nauka fizyki pozwala na docenienie osiągnięć rozwoju technicznego.

 

Plastyka, technika

Ogólne cele nauczania plastyki obejmują m. in. przygotowanie dzieci do świadomego i aktywnego udziału w życiu kulturalnym społeczeństwa oraz umożliwienie wszechstronnego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.

Program techniki ukierunkowany jest na dziecko, na jego potrzeby, możliwości i dążenia – na rozbudzanie motywacji ucznia i jego ciekawości intelektualnej, budowie pozytywnego obrazu siebie oraz kształtowanie umiejętności przydatnych w życiu.

Historia, Wiedza o społeczeństwie

Uczennice i uczniowie realizują program przedmiotów Historia oraz Wiedza o Społeczeństwie zasadniczo w wymiarze 2 godzin rocznie – poczynając od klasy IV (przy czym Wiedza o społeczeństwo jest w klasie VIII, w IV klasie Historia jest tylko 1 godzinę tygodniowo).

Cele poznawcze na tym etapie kształcenia to umiejętność rozumienia faktów i pojęć i dostrzeżenia związków między nimi. Celem kształcącym jest budzenie i pogłębianie zainteresowań, skłaniających do poznawania rzeczywistości, a celem wychowawczym – kształtowanie postaw prospołecznych oraz chęci do brania udziału w życiu kulturalnym.

Program realizowany jest zarówno metodami tradycyjnymi, jak i aktywnymi. W każdym roku przeprowadzana jest gra miejska i warsztaty w terenie. Integralną częścią poznawania historii są zajęcia muzealne. Uczennice i uczniowie w czasie wybranych lekcji korzystają z portali edukacyjnych, również anglojęzycznych (np. w klasie 5). W każdej klasie przygotowują jeden projekt, np. o dziejach własnej rodziny (np. w klasie 4). Na lekcjach wprowadzane są również prace manualne. Aby poszerzyć wiedzę, chętne osoby mogą brać udział w konkursach. Zalecane jest czytanie dodatkowych lektur.

Informatyka

Zajęcia komputerowe są realizowane od klasy 4 w wymiarze 1 godziny tygodniowo, dla chętnych dodatkowo prowadzimy koła zainteresowań i zajęcia z robotyki. Uczniowie pracują w nowoczesnych pracowniach wyposażonych między innymi w drukarki 3D, sprzęt fotograficzny. Oprócz realizacji podstawy programowej realizujemy różne dodatkowe projekty, jak np. gra ekonomiczna na platformie IT. Uczniowie korzystają z naszych autorskich programów multimedialnych, poznają aplikacje do modelowania przestrzennego, uczą się programowania, poznają tajniki fotografii. W pracy wykorzystujemy autorską platformę edukacyjną.

Przy realizacji celów, nauczyciel stosuje różne metody nauczania. Aktywizuje uczniów stawiając im różnorodne zadania, z którymi mierzą się pracując zarówno indywidualnie, jaki i grupowo.

Podczas lekcji informatyki kładziemy duży nacisk na interdyscyplinarny charakter zajęć (nauka przedsiębiorczości, edukacja europejska, ekonomiczna, komunikacyjna, społeczna i wiele innych treści).

Muzyka

Uczennice i uczniowie w klasach 4-8 realizują program muzyki w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Dodatkowo przynajmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego biorą udział w koncercie w filharmonii lub operze oraz mniejszych „spotkaniach muzycznych”. Priorytetem w nauczaniu tego przedmiotu jest pobudzanie wszechstronnego rozwoju dzieci, czyli rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata, muzykalności i wrażliwości muzycznej. Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych, połączone z wyposażeniem dziecka w podstawowe umiejętności muzyczne, jest możliwe dzięki takim formom pracy jak: muzykowanie na instrumentach, nauka śpiewania indywidualnego i zbiorowego, aktywne słuchanie muzyki, poznawanie podstawowych pojęć muzycznych oraz zapoznanie się z muzyką ojczystą, międzynarodową, klasyczna, a także rozrywkową. Ważnym elementem w trakcie nauczania jest indywidualne podejście do każdego ucznia. Dokonując oceny, bierze się pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany w realizację zadań oraz postawę i predyspozycje. Dzieci mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na uroczystościach szkolnych, festiwalach i konkursach muzycznych.

Religia

 

Religia w szkole, z racji specyfiki przedmiotu, ma podwójny charakter: zapoznaje ucznia z konkretnym materiałem obowiązującymi na danym poziomie (cel kształcący) oraz wychowuje do wcielania tych treści w życie codzienne (cel wychowawczy). Treścią nauczania jest nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego. Na poziomie IV-VIII program nauki religii wprowadza w historię zbawienia i przymierze Boga z ludźmi. Program zakłada nadto ukazanie działania Boga w historii świata i człowieka. Ma charakter egzystencjalny, tzn. stawia sobie za cel ułatwienie dzieciom religijnego wyjaśniania spraw własnego życia. Wychowuje do życia zgodnego z wartościami chrześcijańskimi. Na tym poziomie program religii w naszej szkole realizowany jest w wymiarze jednej jednostki lekcyjnej w tygodniu. Cele wyznaczone przez program nauczania religii realizowane są metodami aktywizującymi, m.in. poprzez wyjścia do kościołów, spotkania z zaproszonymi gośćmi, tzw. „szkoły liturgii”, referaty. Bardzo ważnym elementem wychowania w wierze, angażującym całą społeczność szkolną, są coroczne wyjazdowe rekolekcje wielkopostne.

Etyka

 

Lekcje etyki to zajęcia, podczas których w sprzyjającej atmosferze uczniowie nabierają odwagi i pewności, że mogą swobodnie się wypowiedzieć, mając możliwość posłuchania i skonfrontowania swoich wypowiedzi ze zdaniem koleżanek i kolegów. Podczas paneli dyskusyjnych w atmosferze wzajemnego szacunku i otwartość wobec każdego człowieka uczniowie uczą się wyrażania własnych racji na dany temat, obrony swojego stanowiska, samodzielnego, krytycznego myślenia i uzasadniania swoich sądów. Podstawowym zadaniem etyki w szkole jest wprowadzenie uczniów w świat wartości i zachęcenie do pielęgnowania ich w sobie i w świecie. Nauczanie etyki w naszej szkole odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych metod zgodnie z programami nauczania i treściami kształcenia dostosowanymi do wieku uczniów. Ocena z etyki, w większym stopniu niż w przypadku innych przedmiotów, uwzględnia zaangażowanie i aktywność uczniów podczas zajęć.

Zadania domowe i prace samodzielne ucznia

Prace domowe zadawane są z dnia na dzień, często jednak, w wypadku zadań wymagających większego nakładu pracy i wysiłku, uczennice i uczniowie mają więcej czasu na ich przygotowanie. Rolą zadań jest utrwalenie materiału omówionego w czasie lekcji -ich odrabianie pozwala sprawdzić, czy zagadnienia zostały zrozumiane i zapamiętane. Wiele zadań domowych ma także na celu rozbudzenie zainteresowania przedmiotem, zachęcenie do samodzielnych poszukiwań czy twórczości. Nauczyciele przygotowują również zadania dodatkowe dla tych uczennic i uczniów, których szczególnie pasjonuje omawiane zagadnienie i chcą samodzielnie pogłębić znajomość danego tematu. Zadania takie, wymagające dużego zaangażowania i umiejętności wykraczających poza te zdobyte w czasie lekcji, nie są obowiązkowe dla wszystkich. Ci jednak, którzy je przygotują, mogą liczyć na wyróżnienie w postaci najwyższych ocen czy pochwał.