Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Obozy

ŚRÓDROCZNE OBOZY NAUKOWE

Klasy 2 – 3

Uczennice i uczniowie klas 2 – 3 szkoły podstawowej uczestniczą w obowiązkowym obozie jesiennym. Celem tego wyjazdu jest integracja i usamodzielnienie. Podczas wyjazdu zachęcamy dzieci do turystyki górskiej i współpracy poprzez zabawy integracyjne, wycieczki, gry i ćwiczenia sportowe. Realizujemy również bieżący program dydaktyczno-wychowawczy.

Klasy 4 – 6

Uczennice i uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej uczestniczą w obowiązkowych obozach jesiennych, organizowanych krótko po rozpoczęciu roku szkolnego. Wyjazdy mają charakter edukacyjno – sportowy, są też znakomitą okazją do integracji zespołu klasowego z wychowawczynią lub wychowawcą i innym członkami szkolnej społeczności. Uczestnicy obozów jesiennych nie tylko poznają wybrany region Polski, pracują metodą projektów, współpracują w grupie, biorą udział w quizach wiedzy i rywalizują w zawodach sportowych. Redagują też „Dziennik podróży”, który bierze później udział w ogólnoszkolnym konkursie.

Klasy 7 – 8

W czasie jego trwania uczennice i uczniowie mają szansę na integrację ze społecznością szkolną poprzez poznanie osób w nim uczestniczących w warunkach innych niż w klasie szkolnej. Wyjazd daje szansę na sprawdzenie siebie w różnych kontekstach społecznych i edukacyjnych. W aspekcie wychowawczym to czas zapoznania się z misją szkoły, wizerunkiem absolwenta i zawarcia na dany rok szkolny kontraktu zbiorowego i indywidualnego z wychowawcą.

Obóz naukowy organizowany jest w różnych miejscach Polski. Celem naukowym wyjazdu jest wszechstronne poznanie wybranego regionu i jego historii, środowiska geograficzno-przyrodniczego, zaplecza gospodarczego, struktury społecznej. W jak największym zakresie doświadczamy edukacji innej niż typowo szkolna. Przeprowadzamy badania terenowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, gry terenowe, lekcje muzealne, wizyty w miejscach pamięci, historii i kultury, uczestniczymy też w plenerze malarskim. W czasie trwania obozu kształcimy umiejętności pracy nad projektem badawczym. Efektem jest dzieło, które podlega ocenie osoby prowadzącej, a później jest publicznie bronione w obecności komisji konkursowej.

Sport jest ważną stroną szkoły. W czasie trwania obozu młodzież korzysta z dostępnej bazy sportowej. Aby kształtować dobre nawyki w dorosłym życiu, organizowane są wycieczki rowerowe, wyjścia w góry, spływy kajakowe.

OBOZY ZIMOWE

Klasy 2 – 3

Podczas roku szkolnego dzieci z klas drugich i trzecich wyjeżdżają na obowiązkowy obóz narciarski, trwający 6 dni. Oprócz szkolenia narciarskiego uczą się samodzielności i dbałości o sprzęt. Na początku obozu uczennice i uczniowie dzieleni są na kilkuosobowe grupy szkoleniowe według umiejętności. Pod koniec wyjazdu biorą udział w zawodach narciarskich, które są przede wszystkim zabawą, ale i podsumowaniem szkolenia.

Klasy 4 – 6

Celem obozu zimowego jest przede wszystkim rozbudzenie w dzieciach sportowej pasji i radości z jazdy na nartach. W trakcie szkolenia narciarskiego uczennice i uczniowie ćwiczą pod opieką wykwalifikowanej kadry instruktorskiej w grupach dostosowanych do swoich umiejętności. Na koniec nauki w SP, w szóstej klasie, mogą podczas obozu uczestniczyć w kursie i zdobyć stopień demonstratora PZN, co stanowi potwierdzenie zdobytych kwalifikacji. W trakcie obozu dzieci poznają także kodeks zachowania na stoku i zasady bezpieczeństwa w górach, a także uczą się dbać o swój sprzęt narciarski.

Klasy 7 – 8

Celem obozu zimowego jest podniesienie umiejętności narciarskich, nabycie uprawnień pomocnika instruktora narciarskiego PZN oraz czerpanie radości z rekreacji na nartach. Uczniowie mogą również uprawiać snowboard pod opieką wykwalifikowanych instruktorów. Celem wychowawczym obozu jest kształtowanie postaw koleżeńskich, umiejętności życia w grupie, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, samodzielności i gotowości do niesienia pomocy innym oraz integracja klas.

OBOZY WAKACYJNE

Szkoła oferuje bogatą ofertę wyjazdów wakacyjnych, są to obozy: sportowe, rekreacyjne, językowe, turystyczne. Kierownikami obozów są nauczyciele szkoły, posiadający odpowiednie uprawnienia. Obozy ogłaszane są w liście dyrektora szkoły i na szkolnej stronie internetowej.