Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Rekrutacja

Zapisy dzieci do szkoły do klas I-VI SP przyjmuje  Sekretariat szkoły przy ulicy Krowoderskiej 8 (tel. 12 430 01 82 lub 505 238 600)

Zapisy dzieci do szkoły do klas VII-VIII SP przyjmuje  Sekretariat szkoły przy ulicy Stradomskiej 10 (tel. 12 421 67 45 lub 5058 800 640)

I. Zasady rekrutacji do klasy I

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest pozytywna ocena rozmowy sprawdzającej dojrzałość społeczną, rozwój intelektualny, wiedzę ogólną i kulturę osobistą kandydata oraz pozytywny wynik rozmowy rodziców kandydata z Zastępcą Dyrektora szkoły  oraz przedstawicielem Zarządu SKT nr 64 STO. Rozmowa kwalifikacyjna będzie sprawdzała predyspozycje ucznia do pracy w szkole stawiającej wysokie wymagania.

Rozmowa przeprowadzana jest w obecności komisji powołanej przez Dyrektora szkoły.

I ETAP:

 1. Rozmowa z kandydatem przeprowadzana jest w budynku szkoły podstawowej przy ul. Krowoderskiej 8. O jej terminie informuje sekretariat.
 2. Równocześnie odbywa się spotkanie rodziców kandydata z Zastępcą Dyrektora do spraw szkoły podstawowej mające na celu przekazanie rodzicom informacji o ofercie edukacyjnej szkoły.
 3. Szkoła może zasięgać opinii placówki oświatowej (np. przedszkola lub zerówki), do której uczęszcza kandydat.

II ETAP:

 1. Rodzice tych kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik rozmowy rekrutacyjnej, zostają zaproszeni na spotkanie z Zastępcą Dyrektora oraz  przedstawicielem Zarządu SKT nr 64 STO. O terminie i miejscu spotkania informuje sekretariat. Pozytywny wynik rozmowy z rodzicami jest podstawą do podpisania stosownych dokumentów oraz umieszczenia kandydata  na liście przyjętych.
 2. Rodzice uczniów przyjętych do szkoły, po spotkaniu z Zastępcą Dyrektora i przedstawicielem Zarządu, zobowiązani są do wpłaty w terminie 14 dni od daty spotkania  I raty opłaty rekrutacyjnej.
 3. W przypadku nie wpłacenia w terminie ustalonej kwoty, kandydat zostaje skreślony z listy przyjętych. Sekretariat szkoły zawiadamia rodziców uczniów będących na liście rezerwowej o możliwości zajęcia zwolnionego miejsca.
 4. W przypadku wolnych miejsc prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca.
 5. Pierwszeństwo w przyjęciach mają rodzeństwa uczniów już uczęszczających do naszych szkół, dzieci uczęszczające do przedszkola „Julek” oraz dzieci pracowników szkoły.

 II. Terminarz rekrutacji

 1. Październik – grudzień 2022 – rekrutacja 
 2. Czerwiec 2023 – spotkanie informacyjne z rodzicami klas I

III. Opłaty związane z rekrutacją

 1. Rodzice uczniów przyjętych do klasy pierwszej wpłacają opłatę rekrutacyjną  w wysokości 2000 zł, która może być płatna w 2 ratach.
  • I rata w wysokości 1500 zł w terminie 14 dni od daty zawarcia „Porozumienia o współpracy”
  • II rata w wysokości 500 zł płatna  w terminie 42 dni od daty zawarcia  „Porozumienia o współpracy”.
 2.  W razie rezygnacji ucznia wpłacona opłata rekrutacyjna nie zostanie zwrócona.