Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Wizerunek absolwenta

Wizerunek absolwentki i absolwenta pierwszego etapu kształcenia

WARTOŚCI MORALNE

 • Stara się być dobrym człowiekiem, rozumie, co jest dobre, a co złe.
 • Przestrzega ogólnie przyjętych norm społecznych i kulturalnie się zachowuje.
 • Postępuje honorowo i ma odwagę ponieść konsekwencje swoich czynów.
 • Jest patriotką / patriotą i interesuje się miejscem, w którym mieszka i dba o nie.

STOSUNEK DO SIEBIE, LUDZI I ŚWIATA

 • Okazuje szacunek innym, jest wrażliwa / wrażliwy na potrzeby ludzi i akceptuje ich odrębność.
 • Jest samodzielna / samodzielny w działaniu i podejmowaniu decyzji.
 • Dba o bezpieczeństwo swoje i innych.
 • Ma świadomość ekologiczną i przestrzega zasad zdrowego stylu życia.

PRACA NAD SOBĄ

 • Ma poczucie własnej wartości.
 • Umie pogodzić się z porażką, ma wolę pokonywania trudności.
 • Rozwija zainteresowania, potrafi kreatywnie i aktywnie zorganizować sobie czas wolny.

KOMPETENCJE

 • Lubi się uczyć. Rzetelnie pracuje, chętnie zdobywa wiadomości i umiejętności. Swoją wiedzą dzieli się z innymi.
 • Jest twórcza / twórczy w myśleniu i działaniu oraz ciekawy świata.
 • Chętnie uprawia różne dyscypliny sportowe.
 • Potrafi komunikować się w języku obcym. ( w stopniu podstawowym).

Wizerunek absolwentki i absolwenta drugiego etapu kształcenia

 • Jest prawdomówna/prawdomówny i uczciwa/uczciwy.
 • Jest odważna/odważny i honorowa/honorowy – potrafi ocenić swoje zachowanie, przyznać się do błędu i ponieść konsekwencje swoich czynów.
 • Jest wrażliwa/wrażliwy na potrzeby innych ludzi i otoczenia, stara się na nie reagować; jest pomocna/pomocny.
 • Pracuje nad sobą, stawia sobie cele i wyzwania, doskonali się w różnych dziedzinach (swoje cechy charakteru, kulturę osobistą, wiedzę i umiejętności, sprawność sportową); świadomie rozwija swoje zainteresowania.
 • Szanuje symbole i tradycje narodowe, regionalne oraz szkolne, ma świadomość, jak może działać dla dobra swojej ojczyzny i szkoły.
 • Jest tolerancyjna / tolerancyjny, akceptuje innych, ma pozytywny obraz samego siebie.
 • Jest świadoma / świadomy wartości życia i zdrowia swojego oraz innych, zachowuje się odpowiedzialnie.
 • Ma szacunek dla pracy, dba o swoją, cudzą i wspólną własność.
 • Potrafi ocenić oraz właściwie wybrać wartości i informacje.
 • W kulturalny sposób mówi o swoich potrzebach i problemach; szuka pomocy, gdy nie potrafi poradzić sobie z nimi.