Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Sport

Uczeń liceum uczestniczy w trzech godzinach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w tygodniu, w tym:
1) 2 godziny na sali gimnastycznej,
2) 1 godzina zajęć wybranych przez ucznia / lodowisko, basen lub SKS – piłka nożna, koszykówka dla chłopców i koszykówka dla dziewcząt.
3) 1 godzina realizowana w czasie obowiązkowego obozu narciarskiego dla uczniów klas I i II
O wyborze zajęć (punkt 2) uczeń informuje nauczyciela WF w ciągu pierwszego tygodnia nauki w danym roku szkolnym.
Uczeń trenujący w sposób zorganizowany wybraną dyscyplinę sportu poza szkołą może być zwolniony przez Dyrektora z zajęć wymienionych w pkt. 2) na podstawie wniosku ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) udokumentowanego (np. przez klub).
Na zajęciach uczniowie pracują nad techniką i taktyką gier zespołowych, kondycją fizyczną oraz rozbudzeniem ducha sportowego. Efektem tych działań jest rozwijanie u młodzieży zdrowej rywalizacji z zachowaniem zasady „fair play” w sporcie i w życiu oraz promowanie szkoły. Uczniowie mogą się sprawdzić poprzez udział w wielu imprezach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim.
Celem obozu zimowego jest podniesienie umiejętności narciarskich, nabycie uprawnień pomocnika instruktora narciarskiego PZN oraz czerpanie radości z rekreacji na nartach. Uczniowie mogą również uprawiać snowboard pod opieką wykwalifikowanych instruktorów. Celem wychowawczym obozu jest kształtowanie postaw koleżeńskich, umiejętności życia w grupie, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, samodzielności i gotowości do niesienia pomocy innym oraz integracja klas.

Zapraszamy również na stronę: Sport