Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Obozy

Obozy jesienne

Cele jesiennego obozu naukowego, który każdego roku odbywa się w innym miejscu :

  • wszechstronne poznanie wybranego regionu kraju;
  • poszerzenie oferty szkolnych programów nauczania o treści możliwe do realizacji tylko w miejscu obozu;
  • skorzystanie z pozaszkolnych form edukacji, takich jak: zwiedzanie i edukacja w miejscu pamięci, historii, kultury; wizyta w muzeum, ośrodku edukacyjnym; lekcja muzealna, wykład, spotkanie z ekspertem itp;
  • integracja uczennic i uczniów;
  • nabywanie i doskonalenie umiejętności pracy nad projektem badawczym i jego prezentacją;
  • Obozy naukowe liceum odbywają się w miejscach, których oferta edukacyjna i kulturalna jest interesująca i daje duże możliwości poznawcze.

Obozy zimowe

Celem obozu zimowego jest doskonalenie umiejętności narciarskich i snowboardowych oraz nabycie uprawnień demonstratora lub pomocnika instruktora narciarskiego PZN. Uczniowie i uczennice mogą również uprawiać snowboard pod opieką wykwalifikowanych instruktorów. 

Celem wychowawczym jest kształtowanie postaw koleżeńskich, umiejętności życia w grupie, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, uczenie samodzielności i gotowości do niesienia pomocy innym oraz integracja klas.

Obozy wakacyjne

Szkoła ma bogatą ofertę obozów wakacyjnych (sportowych, rekreacyjnych, językowych i turystycznych). Kierownikami obozów są nauczyciele szkoły posiadający odpowiednie uprawnienia. Informacje o obozach ogłaszane są w liście Dyrektora Szkoły i zamieszczane na szkolnej stronie internetowej.