Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

System oceniania

 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie uczniów.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
 3. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz wywiązywania się z obowiązków szkolnych.
 4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie wewnątrzszkolne, które ma na celu:
  • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie
  • udzielanie uczniowi pomocy w rozpoznawaniu mocnych i słabych stron oraz samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
  • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu
  • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia
  • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej

Wewnątrzszkolny system oceniania