STO
PRZ
SP
Gimnazjum
Liceum
O szkole O szkole Wizerunek Absolwenta Terminarz Sukcesy Rekrutacja Regulaminy Prace Multimedia Galerie Multimedia Glosator Linki Praca Kontakt Archiwum
KrakusekKrakuse-Akademia przyszłościINTERBLOKSzkoła DebatyKonkurs: 90 rocznica odzyskania niepodległości
__________________________________________

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Juliusza Słowackiego
__________________________________________

Informator w formie PDF - kliknij aby pobrać


REKOMENDACJE

CERTYFIKAT JAKOŚCI "SCHOLA REIPUBLICAE" (2002r.) - nadany przez Kapitułę Godła "Schola Reipublicae" za wysoką jakość pracy szkoły oraz jej działania w kierunku własnego rozwoju;

TYTUŁ "SZKOŁA Z KLASĄ" (2003r.) - przyznany w ramach ogólnopolskiej akcji organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" pod patronatem Prezydenta RP za wychowawcze i edukacyjne działania szkoły;

CERTFIKAT "SZKOŁA WYRÓŻNIONA ZA WYCHOWANIE" (2005r.) - przyznany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy wychowawczej;

CERTYFIKAT PRZYNALEŻNOŚCI DO MAŁOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE (2005r.) - przyznany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Wojewódzki Zespół Wspierający Szkoły Promujące Zdrowie za pracę na rzecz promocji zdrowia;

CERTYFIKAT SZKOŁY ZAANGAŻOWANEJ SPOŁECZNIE (2005r.) - przyznany całemu zespołowi szkół przez Centrum Edukacji Obywatelskiej za propagowanie wartościowych postaw społecznych i idei wolontariatu oraz za działalność charytatywną;

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA W PROGRAMIE "W SZKOLNYCH SAMORZĄDACH I SZKOLNYCH DRUŻYNACH HARCERSKICH ROSNĄ OBYWATELE" (2009r.) - przyznany przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe za działalność samorządu szkolnego.

CERTYFIKAT WIELKIEGO SERCA (2010r. i 2011r.) - za współpracę i pomoc ofiarowaną schronisku dla bezdomnych zwierząt w Krakowie, przyznany przez tę placówkę.

CERTYFIKAT "SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW" (2011r.) - przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za rozbudzanie i rozwijanie uczniowskich zainteresowań.

CERTYFIKAT "SZKOŁA HUMANITARNA" (2011r.) - przyznawany przez Polską Akcję Humanitarną za działania na rzecz edukacji globalnej w zakresie sprawiedliwego handlu i ochrony zasobów wody na świecie.


EWALUACJA

W roku szkolnym 2010/2011, od października do listopada, jako jedne z pierwszych szkół w kraju, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO oraz Społeczne Gimnazjum nr 7 STO zostały poddane zewnętrznej ewaluacji. Zgodnie z rozporządzeniem MEN o nadzorze pedagogicznym, dokonali jej licencjonowani eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej w celu określenia poziomu osiągniętego przez szkoły w różnorodnych obszarach ich działalności.


Wyniki ewaluacji:

Men przyjął następująca skalę spełniania wymagań:

WYMAGANE

POZIOM SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Obszar: efekty

Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

A

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

A

Uczniowie są aktywni

A

Respektowane są normy społeczne

A

Obszar: procesy

Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy

A

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

A

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

B

Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

A

Kształtuje się podstawy uczniów

A

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

B

Obszar: środowisko

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

A

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

A

Promowana jest wartość edukacji

A

Rodzice są partnerami szkoły

A

Obszar: zarządzanie

Funkcjonuje współpraca w zespołach

A

Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

A

Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

B


ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ

Organem prowadzącym szkołę jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) - Samodzielne Koło Terenowe nr 64. Zarząd STO SKT nr 64 stanowi 15 osób, wybieranych demokratycznie na trzyletnią kadencję, a pracę zarządu koła kieruje Prezes. Przy zarządzie działają komisje tematyczne, w tym Komisja Stypendialna, do której mogą zwracać się członkowie stowarzyszenia. Zasady pracy Zarządu reguluje statut STO i dokumenty wewnętrzne. Do szkoły mogą zostać przyjęci uczniowie, których rodzice dobrowolnie wstąpią do STO.

ZARZĄDZANIE

Zarząd szkoły powołuje Dyrektora szkoły, a zasady pracy Dyrektora regulują statuty poszczególnych szkół.

Szkoła zarządzana jest metodą Project Management - Dyrektor szkoły deleguje wiele uprawnień do nauczycieli i pracowników administracji, którzy są liderami projektów realizowanych w szkole. Mapa projektów szkolnych jest opracowywana każdorazowo na dany rok.

FINANSOWANIE

Szkoła działa w systemie non profit: środki pozyskane na rzecz uczniów zostają w ciągu roku budżetowego wydane na ich potrzeby, a szkoła nie generuje zysku. Wszelkie działania szkoły finansowane są z opłat rodziców oraz subwencji oświatowej. Co roku, na Walnym Zgromadzeniu wszystkim członkom koła, przedstawiane jest sprawozdanie finansowe. Zarząd szkoły na bieżąco informowany jest przez Dyrektora szkoły o rozliczeniach. Opłaty za szkołę uchwala demokratycznie wybrany Zarząd.

STRUKTURA SZKOŁY

W ramach Zespołu Szkół STO im. Juliusza Słowackiego działają:

Szkoła podstawowa i przedszkole mają siedzibę na ul. Krowoderskiej 8, a gimnazjum i liceum na ul. Stradomskiej 10.

Dzieci uczą się w klasach, których liczebność na dany rok ustala Zarząd szkoły, podejmując w tej sprawie uchwalę zgodnie ze statutem szkoły. Średnia liczba uczniów w klasach wynosi 18.

KOORDYNACJA DZIAŁAŃ

Koordynacja działań projektowych odbywa się na poziomie grup wiekowych: 6-12 lat (szkoła podstawowa) oraz 13-18 lat (gimnazjum i liceum).

Koordynacją prac szkoły podstawowej zajmuje się Zastępca Dyrektora szkoły, koordynacją działań gimnazjum i liceum - Pełnomocnik Dyrektora szkoły. Obaj koordynatorzy są liderami projektu "Organizacja dnia codziennego szkoły".

BAZA LOKALOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Szkoła mieści się w budynku przy ul. Krowoderskiej 8.

Na I piętrze znajduje się świetlica, szatnia oraz stołówka dla klas młodszych. Pomieszczenia są estetycznie i komfortowo wyposażone. Bezpośrednio z szatni można wyjść na taras, znajdujący się od strony podwórza.

Na II piętrze znajdują się sale lekcyjne i szatnie dzieci z klas 4-6. Chociaż niektóre z sal nie są zbyt duże, to jednak kolorowe i ciekawie zaprojektowane, a także wyposażone w nowoczesne rzutniki multimedialne i tablice interaktywne. Jest w nich również wygospodarowane miejsce, gdzie dzieci mogą przechowywać przybory i podręczniki. Na tym poziomie jest także sekretariat połączony z gabinetem Dyrektora oraz pokój nauczycielski. Drogę zawsze chętnie wskaże dyżurujący na tym piętrze pan woźny lub pani woźna. Bardzo ważnym pomieszczeniem jest znajdująca się w końcu korytarza - "sala tańca", czyli największe pomieszczenie w szkole, gdzie odbywają się różne spotkania, zajęcia z rytmiki, lekcje tańca i gimnastyka korekcyjna. W razie wyjątkowo niesprzyjającej pogody, gdy nie mogą przebywać na świeżym powietrzu, dzieci spędzają tam wolny czas.

Trzecie piętro zajmują głównie sale lekcyjne nauczania zintegrowanego. Zgodnie z najnowszymi wskazaniami, dotyczącymi prowadzenia zajęć z młodszymi dziećmi, we wszystkich salach znajdują się dywany (zabawowa forma zajęć oraz ćwiczenia relaksacyjne) oraz meble, pozwalające na pozostawianie przez dzieci przyborów, podręczników itp. W większości sal są również zamontowane rzutniki multimedialne oraz tablice interaktywne. Dbamy o to, aby klasy były kolorowe, przyjazne oraz często remontowane. Na tym piętrze funkcjonuje świetlica klas 3-4, znajduje się pokój nauczycielski oraz gabinet psychologa i reedukatora.

Olbrzymim atutem naszej szkoły jest zaplecze sportowe. W podziemiach budynku funkcjonuje basen, z którego korzystają wszystkie grupy, począwszy od najmłodszych. Zajęcia sportowe odbywają się w dużej sali gimnastycznej, również na terenie budynku. Inne zajęcia ruchowe przy sprzyjającej pogodzie nauczyciele prowadzą na tarasie, znajdującym się od strony podwórka. Tam dzieci mogą również spędzać przerwy.

Oferta naszej szkoły obejmuje różne dyscypliny sportowe i w tym celu korzystamy z kortów tenisowych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym przy ul. Powstania Warszawskiego oraz lodowiska MKS Cracovia przy ul. Siedleckiego.

REKRUTACJA

Zarząd szkoły na każdy rok zatwierdza zasady rekrutacji. Za prawidłowe zaplanowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji na każdym poziomie nauczania odpowiada lider projektu "Rekrutacja". Zasady ogłaszane są do dnia 15 października na stronie internetowej szkoły.

BADANIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

Celem "Wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości" jest doskonalenie i weryfikowanie jakości pracy szkoły. Lider projektu wraz z zespołem przygotowuje corocznie plan badania jakości pracy szkoły w wybranych obszarach. Zakres badań jest ustalany z Dyrektorem i wynika z bieżących potrzeb, wskazanych przez organy szkoły. Wnioski z badania zawarte są w rocznym sprawozdaniu, przygotowywanym przez lidera, które zostaje przedłożone Dyrektorowi, Zarządowi szkoły i Radzie Pedagogicznej.

SYSTEM INFORMACYJNY

Głównych informacji na temat szkoły udziela wychowawczyni lub wychowawca klasy. Z każdym z nauczycieli można kontaktować się elektronicznie - adresy poczty służbowej to pierwsza litera imienia oraz nazwisko z rozszerzeniem: @sto64.krakow.pl.

Osiem do dziesięciu razy do roku rodzice otrzymują drogą elektroniczną listy Dyrektora szkoły, w których poruszane są najistotniejsze sprawy szkolne. Drogą elektroniczną komunikaty rozsyłają także wychowawcy i liderzy projektów.

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Każdy uczeń i rodzic szkoły ma dostęp do informacji na temat ocen i frekwencji w dzienniku elektronicznym. Login i hasło należy pobrać od wychowawcy klasy na początku roku szkolnego.

WITRYNA WWW

Szkolna strona WWW ma charakter informacyjny: zawiera kronikę wydarzeń szkolnych, galerie zdjęć oraz niezbędne informacje organizacyjne, tylko te jednak, które mogą być upubliczniane .Szczegółowe informacje, w tym niektóre terminy, regulaminy, ustalenia wewnętrzne, nie są zamieszczane na WWW, są natomiast przekazywane członkom stowarzyszenia pocztą elektroniczną.

Adres strony www.sto64.krakow.pl

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodzice uczennic i uczniów szkoły społecznej współtworzą szkołę marzeń swoich dzieci, stąd ich obowiązkiem jest:

W każdej klasie funkcjonuje demokratycznie wybrana trójka klasowa, której zadaniem jest wspieranie wychowawczyni lub wychowawcy i działań organizacyjnych szkoły oraz inicjowanie przedsięwzięć, wynikających ze specyfiki klasy i oczekiwań uczniów. Co roku odbywa się spotkanie przedstawicieli trójek klasowych z Dyrekcją szkoły.

Każdy członek stowarzyszenia (rodzic) może być wybierany do Zarządu szkoły, może zgłaszać wnioski do Zarządu szkoły oraz do Dyrekcji.

ŚWIETLICA

W szkole działa świetlica szkolna czynna od godz.7.30 do 16.30. Jest podzielona na trzy oddziały (klasy I-II, III-IV, V-VI), zlokalizowane w osobnych salach. Dzieci pod opieką wychowawców świetlicy mają możliwość odrabiania zadań domowych, odpoczynku, indywidualnych zabaw i gier z kolegami oraz uczestnictwa w organizowanych przez wychowawców zajęciach świetlicowych (gry, konkursy, zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe w sali i na tarasie szkolnym).

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Po zakończeniu obowiązkowych zajęć lekcyjnych, dzieci mogą uczęszczać na wybrane przez siebie koła zainteresowań, takie jak: taniec, plastyka, twórcze myślenie, gimnastyka korekcyjna, szachy, koło matematyczne i przyrodnicze, tenis, sks, zajęcia teatralne, robotyka. Przy naszej szkole działa ognisko muzyczne "Nutka", gdzie uczniowie mogą korzystać z indywidualnych lekcji gry na instrumentach. Wszystkie te zajęcia odbywają się w czasie pobytu uczniów w świetlicy.

SZKOLNY KLUB SPORTU I TURYSTYKI "GLOSATOR"

Każda uczennica i każdy uczeń szkoły jest członkiem klubu "Glosator" i może należeć do dowolnej z sekcji. W klubie funkcjonują sekcje:

SEKCJA NARCIARSKA

Szkoła Narciarska Glosator posiada licencję A+B Polskiego Związku Narciarskiego.

Szkolenie o długotrwałym charakterze, polegające na systematycznym nauczaniu w trakcie jednego, dwóch lub kilku sezonów, może zostać uwieńczone uzyskaniem przez dziecko uprawnień SITN-PZN.

SEKCJA SNOWBOARDOWA

Oferta skierowana jest do wszystkich uczennic i uczniów szkoły. Działalność sekcji podzielić można na dwie kategorie:

Sekcja Snowboardu została stworzona przez nauczycieli dla uczniów, w celu propagowania snowboardingu. Corocznie dla wszystkich chętnych organizujemy wyjazdy w Alpy i polskie góry oraz treningi sprawnościowo-kondycyjne. Bierzemy udział w zawodach, w których, reprezentując naszą szkołę, zawsze zdobywamy miejsca na podium.

SEKCJA PŁYWACKA

Sekcja pływacka działa od 2005 roku. Na zajęciach uczymy dzieci pływać od podstaw, prowadzimy ćwiczenia w formie rekreacji oraz grupy sportowe. Członkiem sekcji może być każdy uczeń naszej szkoły. Oferujemy atrakcyjne zajęcia na basenie Akademii Pedagogicznej prowadzone 3 x w tygodniu przez licencjonowanych instruktorów i trenerów PZP. Uczennice i uczniowie działający w sekcji startują w zawodach pływackich na szczeblu powiatowym ,ogólnopolskim i międzynarodowym.

SEKCJA TENISA STOŁOWEGO

W szkole podstawowej sekcja tenisa stołowego działa w ramach zajęć pozalekcyjnych (płatnych). Treningi prowadzą aktualne zawodniczki krakowskich klubów sportowych. Zapraszamy chętne dzieci - zarówno te, które już grają, jak i te, które dopiero rozpoczną swą przygodę przy pingpongowym stole.

SEKCJA TENISA ZIEMNEGO

Uczennice i uczniowie i naszej szkoły mogą także uprawiać tenis ziemny. Klub współpracuje z partnerem szkoły - Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym . Wstępując do sekcji, dzieci mogą realizować swoje aspiracje sportowe w grupie specjalistycznego szkolenia lub uprawiać rekreację w grupie czerpiącej radość z uprawiania sportu.

SEKCJA TURYSTYCZNA

Szkolne Koło Turystyczne "Szkot", działające w ramach klubu "Glosator", zaprasza uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej oraz gimnazjum na wycieczki górskie.

Wyjazdy organizowane są w soboty w sezonie jesiennym i wiosennym. W każdej wyprawie uczestniczy przewodnik beskidzki oraz nauczycielki - entuzjastki turystyki górskiej. Młodzież w praktyce poznaje zasady wędrowania, obcuje z przyrodą, sprawdza swe możliwości i odporność na trudy. Każda wycieczka to kolejne punkty do GOT-u.

OFERTA WAKACYJNA SZKOŁY

Szkoła oferuje bogatą ofertę obozów wakacyjnych. Są to wyjazdy : sportowe, rekreacyjne, językowe i turystyczne. Kierownikami obozów są nauczyciele szkoły, posiadający odpowiednie uprawnienia. Obozy ogłaszane są w liście Dyrektora szkoły i na szkolnej stronie internetowej.