STO

SP
Gimnazjum
Liceum
O szkoleO szkoleWizerunek AbsolwentaTerminarzSukcesyRekrutacjaRegulaminyGalerieMultimediaGlosatorRekordyLinkiPracaKontaktArchiwumStrefa
____________________________________________________________

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej
III Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego
NA ROK SZKOLNY 2013/14

____________________________________________________________


 1. SYSTEM REKRUTACJI BEZPOŚREDNIEJ:


 1. Kandydaci do klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły:

potwierdzony przez szkołę macierzystą kandydata,

 1. W wyznaczonym przez szkołę terminie zostaną przeprowadzone:

  • Rozmowa rodziców z Dyrektorem szkoły,

  • Rozmowa kwalifikacyjna ucznia z:

- wychowawcą klasy I,

- nauczycielem j. polskiego,

- nauczycielem matematyki,

 1. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej podejmuje Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opiniami nauczycieli zamieszczonymi w karcie rekrutacji bezpośredniej i ocenami uzyskanymi po klasie 2 gimnazjum i za I semestr w klasie 3 gimnazjum.

 2. W przypadku pozytywnej decyzji Dyrektora szkoły kandydaci potwierdzają wolę nauki w IIISLO najpóŚniej do dnia rozpoczęcia rejestracji w systemie elektronicznym wpłacając wpisowe w kasie szkoły.


 1. SYSTEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ:


 1. Rekrutację elektroniczną kandydatów do klasy pierwszej III SLO regulują zasady wynikające z Rozporządzeń MENiS, MEN, Decyzji Małopolskiego Kuratora OŚwiaty na dany rok szkolny oraz ustaleń Dyrekcji Szkoły i Zarządu STO SKT64.

 2. W okresie poprzedzającym rekrutację, kandydaci do klasy pierwszej składają podanie o przyjęcie do III SLO i dokonują rejestracji w systemie elektronicznym.

 3. Warunkiem przyjęcia kandydata do III SLO jest uzyskanie przez niego co najmniej 125 punktów łącznie i minimum dobrej oceny ze sprawowania. Punkty są liczone za oceny na Świadectwie z języka polskiego, matematyki, języka obcego i za sprawowanie.

 4. W wyznaczonym przez szkołę terminie dla kandydatów zostaną przeprowadzone:

  • Rozmowa rodziców z Dyrektorem szkoły,

  • Rozmowa ucznia z wychowawcą klasy I,

  • Test z języka angielskiego kwalifikujący do grup zaawansowania.

 5. Zasady dotyczące terminów rekrutacji na rok szkolny 2013/14, okreŚlenia terminów składania dokumentów, potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminu gimnazjalnego, sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów reguluje rozporządzenie Małopolskiego Kuratora OŚwiaty (www.kuratorium.krakow.pl )


LAUREACI ORGANIZOWANYCH PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA GIMNAZJALISTÓW (J.POLSKIEGO, J.ANGIELSKIEGO, J.NIEMIECKIEGO, J.FRANCUSKIEGO, MATEMATYCZNY, BIOLOGICZNY, CHEMICZNY, Z FIZYKI I ASTRONOMII, HISTORYCZNY I GEOGRAFICZNY) PRZYJĘCI DO III SLO MOGĄ WYSTĄPIĆ O CZĘŚCIOWE ZWOLNIENIE Z OPŁATY CZESNEGO (zgodnie z regulaminem indywidualizacji opłat za szkołę).REKRUTACJA BEZPOŚREDNIA DO KLASY PIERWSZEJ III SLO


Zasady rekrutacji:

 1. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu kandydata bierze się pod uwagę;

 1. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Dyrektor III SLO po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji.

Imię i nazwisko kandydata __________________________________________________


Język polski


Data rozmowy kwalifikacyjnej:


________________________Opinia nauczyciela:

Podpis ____________________


Matematyka


Data rozmowy kwalifikacyjnej:


_______________________Opinia nauczyciela:


Podpis ____________________


Wychowawca klasy


Data rozmowy kwalifikacyjnej:


________________________


Opinia nauczyciela:
Podpis ____________________

Ocena zachowania (semestralna/roczna)
Zapoznałem/łam się z systemem rekrutacji, akceptuję warunki rekrutacji bezpośredniej i zobowiązuję się do ich wypełnienia, jako warunku podjęcia nauki w III Społecznym Liceum Ogólnokształcącym.

Podpis ucznia/kandydata ____________________________________________


Decyzja Dyrektora szkoły


………………………………………………………


Data PodpisREKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO III SLO

Zasady rekrutacji:

 1. Kandydat starający się o przyjęcie do III SLO ma obowiązek dostarczyć:

 1. Poziom wymagań z egzaminów przedmiotowych wzrasta w zależności od tego, w której klasie uczeń przystępuje do rekrutacji. Warunki pozwalające na wyrażenie zgody na przyjęcie ucznia z danego przedmiotu okreŚla każdorazowo nauczyciel prowadzący ten przedmiot.

 2. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu kandydata bierze się pod uwagę;

 1. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwoŚć kontynuowania procedury rekrutacyjnej ucznia z 1 oceną dopuszczającą i/lub oceną poprawną z zachowania po rozmowie z wychowawcą.

 2. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Dyrektor III SLO po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji.Imię i nazwisko kandydata __________________________________________________ Klasa _______________


Język polski


ocena egzaminacyjna


…………………


data

…………………
 1. Wyrażam zgodę na przyjęcie ucznia do szkoły.

 2. Nie wyrażam zgody na przyjęcie ucznia do szkoły.

 3. Wyrażam zgodę na przyjęcie ucznia do szkoły, pod następującymi warunkami:

……………………………………..

………………………………………

podpis nauczyciela …………………………………………….…Matematyka


ocena egzaminacyjna


………………………

data


………………………
 1. Wyrażam zgodę na przyjęcie ucznia do szkoły.

 2. Nie wyrażam zgody na przyjęcie ucznia do szkoły.

 3. Wyrażam zgodę na przyjęcie ucznia do szkoły, pod następującymi warunkami:

………………………………

……………………………….

podpis nauczyciela ……………………………..……………….


Wychowawca klasyData rozmowy


…………………… 1. Wyrażam zgodę na przyjęcie ucznia do szkoły.

 2. Nie wyrażam zgody na przyjęcie ucznia do szkoły.

 3. Wyrażam zgodę na przyjęcie ucznia do szkoły, pod następującymi warunkami:

……………………………………………

…………………………………………..

…………………………………………


podpis nauczyciela ……………………………….………….Opinia psychologa szkolnego

/na wniosek nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy/

Data rozmowy


………………………Podpis ………………………………….Przedmiot dodatkowy

/na wniosek nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy/


…………………………..


ocena egzaminacyjna


………………………

data


………………………
 1. Wyrażam zgodę na przyjęcie ucznia do szkoły.

 2. Nie wyrażam zgody na przyjęcie ucznia do szkoły.

 3. Wyrażam zgodę na przyjęcie ucznia do szkoły, pod następującymi warunkami:

……………………………………

……………………………………..

………..........………………………


podpis nauczyciela ……………………………….…………..


Ocena zachowania

/semestralna lub roczna/Akceptuję warunki rekrutacji uzupełniającej i zobowiązuję się do ich wypełnienia, jako warunku kontynuowania nauki w III Społecznym Liceum Ogólnokształcącym.

Podpis ucznia/kandydata ______________________________


Decyzja Dyrektora szkoły


……………………………………


Data Podpis


Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa OŚwiatowego

tel. 12421 67 45, fax 12 421 67 16, e-mail: sekreta@sto64.krakow.pl, www.sto64.krakow.pl