STO
PRZ
SP
Gimnazjum
Liceum
O szkoleO szkoleWizerunek AbsolwentaTerminarzSukcesyRekrutacjaRegulaminyProjektyGalerieMultimediaGlosatorRekordyLinkiPracaKontaktArchiwumStrefa
KrakusekKrakuse-Akademia przyszłościINTERBLOKSzkoła DebatyKonkurs: 90 rocznica odzyskania niepodległości
____________________________________________________________

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej
Społecznego Gimnazjum nr 7
im. Juliusza Słowackiego
na rok szkolny 2013/2014
____________________________________________________________Podanie - uczeń

Podanie - rodzice


Rekrutacja do klas I Społecznego Gimnazjum nr 7 im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnego świata. Opiera się na ocenie dotychczasowych osiągnięć Kandydata i jego autoprezentacji, dającej możliwość bezpośredniego spotkania Kandydata z Komisją Rekrutacyjną, pozwalającej na prezentację osoby Kandydata, jego sukcesów i osiągnięć w różnych dziedzinach edukacji, sportu i działalności społecznej.


I Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych Społecznego Gimnazjum nr 7 im. J. Słowackiego w Krakowie w roku szkolnym 2013/2014.


 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:


 1. Formularzu” – należy przez to rozumieć stosowny formularz, udostępniany przez Szkołę w jej sekretariacie oraz na stronie www.sto64.krakow.pl a także ewentualnie w inny sposób, ustalony przez Dyrektora Szkoły,


 1. Gimnazjum” – należy przez to rozumieć Społeczne Gimnazjum nr 7 im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie,


 1. Kandydacie” – należy przez to rozumieć ucznia, ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej Społecznego Gimnazjum nr 7 im. J. Słowackiego w Krakowie, w roku szkolnym 2013/2014,


 1. Opiekunie prawnym” – osobie innej niż rodzic, uprawnionej zgodnie z obowiązującymi przepisami, do wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,


 1. Regulaminie” – należy rozumieć przez to niniejszy regulamin,


 1. Szkole” – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie, Społeczne Gimnazjum nr 7,


 1. Świadectwie” – należy przez to rozumieć świadectwo ukończenia klasy V szkoły podstawowej przez Kandydata.


 1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych Społecznego Gimnazjum nr 7 im. J. Słowackiego w Krakowie, w roku szkolnym 2013/2014, odbywać się będzie w okresie ustalonym przez Dyrektora Szkoły, nie dłużej jednak niż do czasu, w którym liczba przyjętych Kandydatów równa będzie przewidzianej liczbie uczniów w klasach pierwszych tego Gimnazjum.


II Złożenie dokumentów


 1. Kandydat, ubiegający się o przyjęcie do Gimnazjum zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Szkoły, w wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły terminie, następujące dokumenty:


 1. podanie z prośbą o przyjęcie do Gimnazjum (potwierdzone przez co najmniej jednego rodzica albo opiekuna prawnego) – sporządzone na odpowiednim Formularzu,

 2. podanie co najmniej jednego rodzica albo opiekuna prawnego Kandydata z prośbą o przyjęcie Kandydata do Gimnazjum – sporządzone na odpowiednim Formularzu,


 1. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica albo opiekuna prawnego kserokopię Świadectwa ukończenia klasy V lub wykaz ocen z półrocza klasy 6,


 1. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych kandydatów odbywa się zgodnie z przepisami prawa.


 1. W przypadku braków złożonych dokumentów Szkoła zawiadamia o tym jego rodzica albo opiekuna prawnego, telefonicznie lub pocztą e-mail na podany przez niego adres. O dokonanym wezwaniu, pracownik Szkoły czyni adnotację w dokumentach, dotyczących rekrutacji danego Kandydata.

 2. Jeżeli braki dokumentów złożonych przez Kandydata, nie zostaną skutecznie uzupełnione do wyznaczonego terminu autoprezentacji Kandydata, w takim wypadku dokumenty uważa się za niezłożone, a Kandydat nie zostaje dopuszczony do autoprezentacji. Po zakończeniu rekrutacji Szkoła zwraca złożone przez Kandydata dokumenty. W przypadku finalisty konkursu przedmiotowego, który złożył dokumenty zawierające braki, dokumenty nie będą uważane za skutecznie złożone, o ile ich braki nie zostaną usunięte w terminie wskazanym przez Szkołę.


III Komisja Rekrutacyjna

 1. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia Kandydata do Gimnazjum.

 2. Komisja Rekrutacyjna składa się z trzech osób, w tym Dyrektora Szkoły, lub powołanego przez niego zastępcy - członka Komisji Rekrutacyjnej oraz członków Komisji Rekrutacyjnej.

 3. Członków Komisji Rekrutacyjnej, innych niż Dyrektor Szkoły, powołuje Dyrektor Szkoły.

 4. Dyrektor Szkoły lub wskazany przez niego zastępca - członek Komisji Rekrutacyjnej przewodniczy Komisji Rekrutacyjnej.

 5. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się listę obecności oraz protokół, zawierający w szczególności informacje dotyczące przebiegu posiedzenia, uzyskanej przez Kandydata punktacji, omówienie przedstawionej przez Kandydata autoprezentacji oraz decyzję w przedmiocie przyjęcia lub odmowy przyjęcia Kandydata do Gimnazjum.

 6. W posiedzeniach Komisji Rekrutacyjnej, bez prawa głosu, mogą uczestniczyć upoważnieni przedstawiciele zarządu Szkoły.


IV Ocena Świadectwa i osiągnięć


 1. Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny punktowej Świadectwa w następujący w sposób:

 1. oceny z zachowania punktowane są według kryteriów:


 1. zachowanie wzorowe – 4 punkty,

 2. bardzo dobre – 3 punkty,

 3. dobre – 2 punkty,

 4. poprawne – 1 punkt


 1. oceny z przedmiotów język polski, matematyka, język angielski, przyroda, historia i wychowanie fizyczne punktowane są według kryteriów:


 1. celująca – 4 punkty,

 2. bardzo dobra – 3 punkty,

 3. dobra - 2 punkty,

 4. dostateczna – 1 punkt


 1. Oceny z innych przedmiotów niż wskazane w ust. V pkt. 1 lit. b) nie mają wpływu na punktację.

 2. Ukończenie klasy V z wyróżnieniem 2p.

 3. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za świadectwo wynosi 30.

 1. Kandydaci będący laureatami konkursów przedmiotowych uzyskują następujące punkty:


 1. finalista konkursu z listy Kuratorium Oświaty – 10 punktów,

 2. laureat konkursu o charakterze ogólnopolskim – 8 punktów,

 3. laureat konkursu o charakterze wojewódzkim – 6 punktów,

 4. laureat konkursu o charakterze gminnym/miejskim – 4 punkty,

 5. inne – 2.


 1. Liczba punktów za konkursy przedmiotowe nie jest sumowana, punkty przyznawane są za sukces najwyższej rangi. Kandydat za sukcesy w konkursach może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

 2. Finaliści konkursów przedmiotowych przyjmowani są do Gimnazjum bez względu na liczbę uzyskanych punktów, obliczoną zgodnie z niniejszym ustępem oraz bez potrzeby autoprezentacji – w miarę posiadanych przez Szkołę miejsc.


V Autoprezentacja


 1. Wystąpienie Kandydata przed Komisją Rekrutacyjną trwa ok. 15 min. i składa się z dwóch części: pierwszej, mającej charakter wolnej wypowiedzi Kandydata oraz drugiej, obejmującej rozmowę członków Komisji Rekrutacyjnej z Kandydatem.

 2. Wystąpienie Kandydata oceniane będzie z uwzględnieniem:


 1. sposobu prezentacji i atrakcyjności wystąpienia,

 2. rzeczowości i kultury wypowiedzi,

 3. prezentowanych osiągnięć naukowych, sportowych, artystycznych, społecznych itp.

 4. udokumentowania prezentacji (dyplomy, medale, prace, zbiory, listy gratulacyjne etc.).


 1. Maksymalnie z tytułu autoprezentacji Komisja Rekrutacyjna może przyznać Kandydatowi 60 punktów.


VI Spotkanie z Zarządem Szkoły i kaucja


 1. Z wyjątkiem Kandydatów, którzy uczęszczali do VI klasy Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie, warunkiem koniecznym przyjęcia Kandydata do Szkoły jest odbycie rozmowy przez co najmniej jednego rodzica albo opiekuna prawnego Kandydata z przedstawicielami Zarządu Szkoły, w celu potwierdzenia woli nauki w Społecznym Gimnazjum nr 7 STO w Krakowie.

 2. O terminie spotkania, mającego miejsce po autoprezentacji, informuje rodzica albo opiekuna prawnego sekretariat Szkoły.

 3. Po spełnieniu warunku wskazanego w pkt. 1 warunkiem koniecznym przyjęcia Kandydata do Szkoły jest wpłacenie przez rodzica albo opiekuna prawnego Kandydata kwoty kaucji wynoszącej:


 1. dla Kandydatów, którzy uczęszczali do VI klasy Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie – 500 zł,


 1. dla pozostałych Kandydatów – 750 zł.


 1. Kaucja płatna będzie na wskazany przez Szkołę rachunek najpóźniej w terminie do 14 dni od daty spotkania z Zarządem Szkoły. O ile w tym terminie kaucja nie zostanie wpłacona, w takim wypadku uważać się będzie, że Kandydat zrezygnował z ubiegania się o przyjęcie do Gimnazjum.

 2. Jeżeli Kandydat zostanie przyjęty do Gimnazjum i rozpocznie w nim naukę, kwota o której jest mowa w ust. III pkt. 3 lit. a) zostanie zaliczona na poczet czesnego za naukę we wrześniu 2013 roku, natomiast kwota o której jest mowa w ust. III pkt. 3 lit. b) zaliczona zostanie na poczet wpisowego.

 3. W przypadku, kiedy pomimo przyjęcia Kandydata do Gimnazjum nie zostanie wpłacona ww. kwota, lub kandydat nie rozpocznie nauki w Gimnazjum, opłaty nie podlegają zwrotowi i przepadają na rzecz Szkoły.VII Wyniki


 1. Wynik punktowy uzyskany przez Kandydata w tym (odrębnie) liczba punktów uzyskana z oceny świadectwa, oceny konkursów oraz autoprezentacji podawany jest przez Komisję Rekrutacyjną w dniu dokonania przez Kandydata autoprezentacji.

 2. Kandydat, który uzyskał od 70 do 100 punktów, zostaje przyjęty do klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014, o ile liczba przyjętych wcześniej Kandydatów nie będzie równa przewidywanej przez Szkołę liczbie uczniów w klasach pierwszych Gimnazjum.

 3. Kandydat, który uzyskał od 50 do 69 punktów, nie zostaje przyjęty, może jednak powtórzyć autoprezentację w terminie do miesiąca od ostatniego spotkania z Komisją Rekrutacyjną, pod warunkiem przedłożenia pisemnej rekomendacji Dyrektora Szkoły, nauczyciela lub trenera; osoba rekomendująca nie może wchodzić w skład Komisji Rekrutacyjnej mającej powtórnie oceniać Kandydata.

 4. Kandydat, który otrzymał od 0 do 49 punktów z autoprezentacji, nie zostaje przyjęty do Gimnazjum.

 5. Kandydat, o którym jest mowa w ust. VII pkt. 3 i który zamierza powtórnie przystąpić do autoprezentacji, powinien złożyć w sekretariacie Szkoły, w terminie do 7 dni od autoprezentacji, podanie z prośbą o dopuszczenie do ponownej autoprezentacji, potwierdzone przez co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego . W stosunku do Kandydata, o którym jest mowa w nin. punkcie nie stosuje się ust. VII pkt. 3 powyżej, a w przypadku uzyskania przez niego, w następstwie ponownej procedury przyjęcia, liczby punktów mniejszej niż 70, nie zostaje on przyjęty do Szkoły.VIII Wpisowe


 1. Rodzic albo opiekun prawny Kandydata, który nie uczęszczał do klasy VI Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, zobowiązany jest do zapłaty wpisowego w kwocie 1500 zł w związku z przyjęciem Kandydata do Gimnazjum.

 2. Na poczet wpisowego zaliczana jest wpłacona kwota 750 zł, o której jest mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. b),

pozostała do wpłaty część wpisowego winna być uiszczona w terminie do 30 dni od odbycia przez Kandydata autoprezentacji.

 1. Brak wpłaty pozostałej części wpisowego do tego terminu będzie uważany za rezygnację z nauki w Gimnazjum.

 2. Wpisowe jest świadczeniem jednorazowym, związanym z przyjęciem Kandydata do Gimnazjum i nie podlega zwrotowi niezależnie od tego, czy podejmie on w nim naukę.

 3. W zamian za wpisowe, Szkoła zapewnia Kandydatowi miejsce na liście uczniów klasy pierwszej Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014.IX Tryb odwoławczy


 1. Od wyniku rekrutacji przysługuje odwołanie do Zarządu Koła nr 64 STO, na pisemny wniosek rodzica albo opiekuna prawnego Kandydata.

 2. Odwołanie może być złożone w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Kandydata decyzji Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Gimnazjum. Odwołania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Odwołanie składa się w sekretariacie Szkoły. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.

 4. Zarząd Szkoły rozpatruje odwołanie na swoim najbliższym po posiedzeniu.

 5. Zarząd Szkoły rozpatrując odwołanie może:

  1. odwołanie uwzględnić i przyjąć Kandydata do klasy I Gimnazjum, albo

  2. odwołanie uwzględnić częściowo i zezwolić Kandydatowi na powtórzenie procedury przyjęcia do Gimnazjum zgodnie z Regulaminem, albo

  3. odwołanie oddalić.

 6. Uchwała Zarządu Szkoły w przedmiocie odwołania Kandydata jest ostateczna i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.


X Wejście w życie

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.